OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Hu-Fa Dental a.s.
se sídlem Otrokovice, Moravní 909, PSČ: 765 02
identifikační číslo: 269 77 851
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, sp. zn. B 4392
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hufa.cz

1.         Úvodní ustanovení 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.hufa.cz, jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující fyzická nebo právnická osoba, která při nákupu zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, na straně druhé.

1.2.      Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“).

1.3.      Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto OP uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.hufa.cz/dokument/podminky.

1.4.      V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními OP.

 

2.         Vymezení pojmů

2.1.      Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.hufa.cz společnost Hu-Fa Dental a.s., sídlem Otrokovice, Moravní 909, PSČ: 765 02, IČ: 269 77 851, e-mail: hufa@hufa.cz, tel.: +420 577 926 226 - 228 (dále jen „prodávající“).

2.2.      Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.hufa.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží a která při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo se jedná o právnickou osobu (dále jen „kupující“). 

2.3.      Zboží: veškeré zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu www.hufa.cz (dále jen „zboží“).

2.4.      Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.hufa.cz, jejímž předmětem je zboží.

 

3.         Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a odesláním objednávky prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží.

3.2.      Po odeslání objednávky prodávajícímu tento informuje kupujícího prostřednictvím emailové pošty o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému prodávajícího. Účelem této zprávy je pouze informovat kupujícího o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena prodávajícímu. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tímto okamžikem nevzniká.

3.3.      Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailové pošty. Nezašle-li prodávající kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky, platí, že návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Pro uzavření kupní smlouvy je v takovém případě potřeba, aby kupující takovou nabídku bezvýhradně akceptoval.

3.4.      Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto OP, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.

3.5.      Kupující odeslání objednávky dává souhlas s použitím elektronických prostředků při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.  

3.6.      Prodávající upozorňuje, že veškeré použité fotografie produktů (tištěné i on-line) mají pouze informativní (ilustrační) charakter. 

 

4.         Kupní cena a platební podmínky

4.1.      Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu www.hufa.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.

4.2.      Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující ve své elektronické objednávce z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží.

4.3.      Způsoby zaplacení kupní ceny jsou následující:

  • platba v hotovosti se splatností při osobním převzetí zboží,
  • platba na dobírku se splatností při doručení zboží kupujícímu,
  • platba na fakturu se splatností 12 dnů ode dne doručení zboží.

4.4.      Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v internetovém obchodě www.hufa.cz v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Není-li dále uvedeno jinak nebo z okolností zřejmé, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu.

4.5.      Poskytuje-li prodávající případné slevy z kupní ceny zboží, pak jednotlivé slevy nelze v rámci jedné objednávky vzájemně kombinovat.

4.6.      Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen kupujícímu vystavit ke každé uzavřené kupní smlouvě daňový doklad.

 

5.         Doručování zboží

5.1.      Zboží bude kupujícímu doručováno v závislosti na provozních možnostech prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do pěti pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k doručení nebo pokud nejde o zboží, které není skladem. Rozhodnou skutečností se rozumí uzavření kupní smlouvy, pokud si kupující zvolil platbu na dobírku, v hotovosti při osobním převzetí zboží a platbu na fakturu, anebo den zaplacení kupní ceny, pokud si kupující zvolil platbu bankovním převodem či platební kartou.

5.2.      Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající doručuje zboží mimo území České republiky pouze na základě předchozí dohody.

5.3.      Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití byl kupujícímu doručen.

5.4.      Výše nákladů na doručení zboží kupujícímu závisí na způsobu doručení zboží zvoleném kupujícím v objednávce a je vždy uvedena v objednávce.

5.5.      Prodávající doručuje zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 471 14 983,
  • osobní vyzvednutí zboží kupujícím na sídle společnosti Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, PSČ 765 02.

5.6.      V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně, je oprávněn a zároveň povinen si zboží vyzvednout poté, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do 14 dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě osobního převzetí zboží je prodávající oprávněn ověřit si totožnost kupujícího nebo osoby vyzvedávající zboží, případně i oprávnění této osoby zboží za kupujícího vyzvednout.

5.7.      Kupující se povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce důkladně zkontrolovat přepravní obal zboží. Pokud bude přepravní obal poškozen nebo se objeví jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být poškozeno samotné zboží, je povinen sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost oznámit také prodávajícímu. Zároveň v této souvislosti doporučujeme také zboží nepřebírat. Pokud kupující nevytkne u prodávajícího vady zboží evidentně způsobené dopravou do 2 pracovních dnů, nemůže u prodávajícího uplatnit práva, která by mu z takového vadného plnění vznikla.

 

6.         Záruka za jakost, práva z vadného plnění

6.1.      Kupující je povinen se důkladně seznámit s návodem k použití a jinými dokumenty obsahujícími pravidla pro zacházení se zbožím ještě před tím, než zboží začne používat. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku, že vady zboží vzniklé nesprávným použitím ponese sám.

6.2.      Pokud není dodáno zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v množství, jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy nebo účel obvyklý, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží. Za vady zboží se nepovažují změny zboží způsobené běžným opotřebením zboží.

6.3.      Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění naopak nezakládá vada, kterou musel kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy.

6.4.      Ohledně nároků kupujícího z vadného plnění platí příslušná ustanovení OZ, zejména ust. § 2106 a násl. Pokud je kupujícím právnická osoba, na kterou se vztahují při uzavírání kupní smlouvy ustanovení § 2158 an. OZ, použijí se pro tuto právnickou osobu tato ustanovení pro práva z vadného plnění. Pokud by některá ujednání v těchto OP byla v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, použijí se kogentní ustanovení OZ.

6.5.      Záruku za jakost zboží poskytuje prodávající pouze v případě, že je tak výslovně ujednáno, že tak učiní prodávající jednostranným prohlášením nebo že je záruční doba vyznačena na zboží nebo jeho obalu nebo v reklamě.

 

7.         Vyřízení reklamace

7.1.      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího, na e-mailové adrese hufa@hufa.cz nebo osobně na provozovně prodávajícího. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.2.      Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

7.3.      Je-li ke zboží poskytována záruka, záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.4.      U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace.

7.5.      Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.6.      Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

 

8.         Ochrana osobních údajů

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována příslušnými právními předpisy.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že prodávající z důvodu zajištění plnění svých smluvních povinností, bude zpracovávat následující osobní údaje kupujícího fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.6.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.7.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
8.8.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
9. Doručování

9.1.      Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3.      Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a rozhodovat bude český soud příslušný dle sídla prodávajícího dle českých procesních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Otrokovicích dne 1. 4. 2019

 

                                                                                                          Hu-Fa Dental a.s.

                                                                                                          Ing. Pavel Veit, ředitel

                                 

V případě, že na eshopu nakupujete jako fyzická osoba klikněte prosím zde, pro přečtení si obchodních podmínek v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkiu