VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vzájemný vztah a právní poměr založený smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi cestovní kanceláří Hu-Fa Dental a.s., IČO: 269 77 851 (dále jen „CK“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi CK a Zákazníkem (dále jen „Smlouva) a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“), které představují část obsahu Smlouvy.

 

II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ

 1.  Zákazníkem je pouze podnikající osoba, uzavírající Smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.
 2.  Účastník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let se mohou zájezdu účastnit jen se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu.

 

III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 1. Smluvní vztah mezi CK a Zákazníkem vzniká účinným přijetím nabídky k uzavření Smlouvy učiněným Zákazníkem prostřednictvím řádně vyplněné a CK doručené závažné přihlášky, jejíž vzor CK Zákazníkovi zašle na základě jeho předchozí žádosti (dále jen „Závazná přihláška“). Závazná přihláška obsahuje vždy minimálně jméno, identifikační číslo, rodné číslo, adresu a telefon Zákazníka. Mají-li se zájezdu na základě Smlouvy uzavřené mezi CK a Zákazníkem účastnit vedle Zákazníka další osoby, pak Zákazník v Závazné přihlášce uvede jejich jména, rodná čísla, adresy a telefonní spojení.
 2. Je-li Zákazníkem právnická osoba, uvede v Závazné přihlášce vždy svou firmu (název), identifikační číslo, adresu sídla a telefonní spojení na osobu oprávněnou ji ve věci Smlouvy zastupovat, a dále jména, adresy, rodná a telefonní čísla osob účastnících se zájezdu na základě Smlouvy uzavřené mezi CK a tímto Zákazníkem.
 3. V případě skupinového zájezdu, tj. zájezdu, jehož se účastní skupina osob (Zákazníků) o počtu nejméně 20 osob, za něž je ve věci zájezdu oprávněna jednat jimi k tomu zmocněná osoba (dále jen „Zmocněnec“), může podat za tyto osoby (Zákazníky) jednotnou Závaznou přihlášku jejich Zmocněnec. Zmocněnec podpisem Závazné přihlášky CK rovněž prohlašuje, že uspokojí její pohledávky za Zákazníky vzniklé na základě Smlouvy pro případ, že své dluhy řádně nesplní kterýkoli se Zákazníků.
 4. Doplní-li Zákazník do Závažné přihlášky údaje, jenž jsou v rozporu s údaji o zájezdu zveřejněnými v katalogu (internetových stránkách CK), či tyto obsahují odchylku, případně dodatek, považuje se tato Závazná přihláška za novou nabídku k uzavření smlouvy o zájezdu učiněnou ze strany Zákazníka.
 5. Řádně vyplněnou a doručenou Závaznou přihlášku následně CK zašle zpět Zákazníkovi opatřenou podpisem osoby oprávněné CK zastupovat ve věci Smlouvy (dále jen „Potvrzená přihláška“).
 6. V souladu s § 2525, odst. 1. Občanského zákoníku odešle CK Zákazníkovi spolu s Potvrzenou přihláškou potvrzení o zájezdu obsahující náležitosti stanovené v § 2526 Občanského zákoníku.
 7. V souladu s § 2526 Občanského zákoníku CK dále odešle Zákazníkovi spolu s dokumenty dle odst. 5. a 5. tohoto článku rovněž doklad o svém pojištění.

 

IV. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA

 1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a Zákazníkem. Základní cena zájezdu písemně stvrzená v Potvrzené přihlášce vyjadřuje cenu za jednoho účastníka zájezdu (dále jen „Základní cena“). Cena fakultativních služeb písemně stvrzená v Potvrzené přihlášce vyjadřuje cenu dané fakultativní služby pro jednu osobu (dále jen „Cena fakultativních služeb“). Celková cena zájezdu odpovídá násobku Základní ceny za jednoho účastníka zájezdu a celkového počtu osob účastnících se zájezdu na základě Smlouvy plus násobku Ceny fakultativních služeb a počtu osob, pro něž byly dané fakultativní služby objednány (dále jen „Cena zájezdu“).
 2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně vyjmenovány v katalogu zveřejněném na internetových stránkách CK v poznámce „Cena zahrnuje“. V katalogu (na internetových stránkách CK) jsou ceny zveřejněny včetně DPH. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený v Potvrzené přihlášce, odvozený z katalogové nabídky.
 3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou uvedeny v Kč.
 4. Zákazník se zavazuje zaplatit Cenu zájezdu na základě zaslaných zálohových faktur. V případě uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než třicet (30) dnů před zahájením zájezdu je Zákazník povinen uhradit Cenu zájezdu jednorázově a to nejpozději při uzavření Smlouvy.
 5. Za den zaplacení Ceny zájezdu se považuje den, kdy byla Cena zájezdu připsána na bankovní účet CK.
 6. Veškeré platby je možno provést rovněž hotovostní platbou v kanceláři CK.
 7. Platby, které Zákazník hradí složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny VARIABILNÍM symbolem. Jako variabilní symbol lze použít pouze identifikační číslo zákazníka a jako SPECIFICKÝ symbol číslo zájezdu.
 8. CK je oprávněna jednostranně zvýšit sjednanou Cenu zájezdu ve lhůtě do jedenadvacátého (21) dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, zvýší-li se
  a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
  b) platby spojené s dopravou (např. jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v Ceně zájezdu),
  c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.
 9. Oznámení o zvýšení Ceny zájezdu musí být Zákazníkovi odesláno nejpozději dvacátý první (21) den před zahájením zájezdu.

 

V. ZPŮSOB ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

 1. Cena každého zájezdu je kalkulována v době před jeho vyhlášením v katalogu CK (internetových stránkách CK) na základě
  a) měnových kurzů platných v době kalkulace ceny zájezdu a
  b) cen za dopravu, pohonné hmoty a platby spojené s dopravou platných v době kalkulace ceny zájezdu.
 2. V případě zvýšení
  a) směnného kurzu české koruny vůči příslušné měně užité při kalkulaci ceny zájezdu o více než 10 % (zpravidla oficiální měny cílové destinace), a/nebo
  b) cen za dopravu, pohonné hmoty a platby spojené s dopravou oproti cenám a platbám spojených s dopravou užitých pro kalkulaci ceny zájezdu v době vyhlášení zájezdu,
  je CK oprávněna zvýšit Cenu zájezdu o částku odpovídající
  a) rozdílu mezi cenou zájezdu kalkulovanou podle směnného kurzu platného v době vyhlášení zájezdu v katalogu CK (internetových stránkách CK) a cenou zájezdu kalkulovanou podle směnného kurzu platného v den navýšení Ceny zájezdu, a/nebo
  b) rozdílu mezi cenami za dopravu, pohonné hmoty a platby spojené s dopravou platnými v době vyhlášení zájezdu v katalogu CK (internetových stránkách CK) oproti cenám za dopravu, pohonné hmoty a platby spojené s dopravou platnými v den navýšení Ceny zájezdu.
 3. Doplatek Ceny zájezdu vypočtený v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek je splatný ve lhůtě 12 dnů ode dne výzvy k jeho úhradě.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník má právo zejména:
  a) vyžadovat poskytnutí služeb spojených se zájezdem, na něž má nárok podle Smlouvy.
  b) být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a Ceny zájezdu učiněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program, nebo poskytnout služby zahrnuté v Ceně zájezdu, musí CK zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví Cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené Ceny zájezdu.
  c) na ochranu osobních dat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. CK rovněž neposkytne třetím osobám informace o cílech cest Zákazníka uvedených v Potvrzené přihlášce, případně v dalších dokumentech.
  d) kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od Smlouvy za splnění podmínek stanovených v čl. X. Všeobecných obchodních podmínek.
  e) pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, bude-li Zákazník mít zájem.
  f) v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, nárok na vrácení zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby.
 2. Zákazník, resp. osoba účastnící se zájezdu, musí dodržovat zejména tyto povinnosti:
  a) zaplatit CK celou Cenu zájezdu a cenu případných dalších, následně objednaných služeb, to vše stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
  b) zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality nezbytné pro cesty do zahraničí, které nejsou zajišťovány CK.
  c) dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které cestuje.
  d) řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu a ústními pokyny průvodce, delegáta nebo vedoucího zájezdu.
  e) pravdivě a úplně vyplnit Závaznou přihlášku, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě předložit potřebné doklady podle požadavků CK.
  f) oznámit své reklamační požadavky bez zbytečného odkladu a vstřícně přistupovat k vyřízení případné reklamace.
  g) před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení Ceny zájezdu, originál či kopii Potvrzené přihlášky a další veškeré nezbytné doklady (pokud si je CK vyžádá).
  h) označit si zavazadla jmenovkou a adresou a řídit se pokyny k odjezdu.
  i) omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 20 kg.
  j) dostavit se s platným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo odjezdu. Při leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před odletem letadla, není-li uvedeno jinak.
 3. Osoby se zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na zájezdu zvážit, neboť v některých případech může jít o zájezd fyzicky náročný. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram.
 4. Účastní-li se zájezdu na základě Smlouvy vedle Zákazníka další osoby, je povinností Zákazníka tyto osoby seznámit s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a dalšími pokyny pro Zákazníky a zabezpečit jejich dodržování.

 

VII. POVINNOSTI A PRÁVA CK

 1. CK je oprávněna vypovědět Smlouvu kdykoli před zahájením zájezdu i bez uvedení důvodu. CK je oprávněna tohoto práva využít především z důvodů jí bránících v poskytnutí služeb podle Smlouvy vzniklých nezávisle na vůli CK. Za případy CK bránící v poskytnutí služeb se rozumí především změny u zahraničních partnerů CK, dopravců či jiných dodavatelů, nedostatečný počet účastníků zájezdu, překročení volné kapacity zájezdu apod. Výpověď Smlouvy je CK povinna Zákazníkovi oznámit. Výpověď nabývá účinnosti doručením Zákazníkovi.
 2. Využije-li CK svého práva vypovědět Smlouvu podle odstavce 1. a 2. tohoto článku, vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu jím zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.
 3. CK je dále oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě porušení povinnosti Zákazníka stanovených touto Smlouvou, zejména pak v případě prodlení Zákazníka s úhradou kterékoli části Ceny zájezdu.
 4. CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v průběhu zájezdu z důvodu hrubého porušení povinností Zákazníka či osoby účastnící se zájezdu na základě Smlouvy uzavřené mezi CK a Zákazníkem. Za důvody hrubého porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje zejména
  a) jednání spočívající ve vážném narušení průběhu zájezdu,
  b) porušování právních předpisů České republiky či navštíveného státu,
  c) hrubé porušování pokynů průvodce (delegáta),
  d) požívání nelegálních návykových či omamných látek.

Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněného CK v souladu s tímto bodem Smlouvy, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení alikvotní části Ceny zájezdu. Zákazník je povinen nahradit CK veškeré náklady vzniklé v souvislosti s dopravou Zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

 1. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
 2. CK není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec sjednaný Smlouvou.
 3. Časový harmonogram programu zájezdu je vymezen pouze orientačně a může být CK operativně upraven v průběhu zájezdu, což Zákazník výslovně bere na vědomí. Změna časové harmonogramu programu zájezdu je věcí CK a případnou změnu tak nelze považovat za vadu zájezdu. Časový harmonogram programu zájezdu může být měněn zejména ze závažných důvodů, např. vzhledem ke složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého z účastníku zájezdu, řešení pojistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které CK nemůže ovlivnit.
 4. Program zájezdu může být dále změněn v důsledku dohody uzavřené mezi všemi Zákazníky účastnícími se zájezdu a CK.
 5. Nebude-li CK schopna poskytnou některou ze Smlouvou sjednaných služeb ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, které CK nemůže ovlivnit, zaniká povinnost CK tuto službu poskytnout v důsledku následné nemožnosti plnění a CK vrátí Zákazníkovi část Ceny zájezdu odpovídající neposkytnuté službě.
 6. Cestovní kancelář si, v nutných případech, vyhrazuje právo na změnu ubytování za hotel stejné či vyšší kategorie. Tato změna je bez náhrady.

 

VIII. REKLAMACE

 1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK Zákazníka ujistila, zajistí CK nápravu, pokud si tato nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí Zákazník určí, může si Zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí výlučně účelně vynaložené náklady.
 2. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, za něž CK odpovídá a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li Zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu Zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
 3. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva, vrátí CK Zákazníkovi rozdíl v ceně.
 4. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na slevu z Ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li Zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CK namítne, že Zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala.

 

IX. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 1. Pokyny k odjezdu s přesným místem, adresou a časem obdrží Zákazník po uhrazení Ceny zájezdu nejpozději ve lhůtě sedm (7) dnů před zahájením zájezdu.
 2. Zákazník je oprávněn požádat CK o změnu Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů před odjezdem.
 3. Při sestavování zasedacích/ubytovacích pořádků vychází CK z termínu uzavření Smlouvy. CK si vyhrazuje právo změnit místo Zákazníka (osoby účastnící se zájezdu) v autobusu z důvodu organizace zasedacího pořádku. CK si v případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny zájezdu vyhrazuje právo změnit místo v autobuse (bez omezení) ve prospěch zákazníků, kteří dodrží tyto Všeobecné smluvní podmínky.
 4. CK má právo na úhradu doplatku Ceny zájezdu v hotovosti při odjezdu na zájezd v případě, že Zákazník hradí Cenu zájezdu či její část poštovní složenkou a pošta nedoručí CK doklad o této úhradě nejpozději dva (2) dny před odjezdem zájezdu. Jestliže platba poštovní poukázkou řádně proběhne, bud Zákazníkovi přeplatek vrácen v plné výši.
 5. Žádáme všechny Zákazníky (osoby účastnící se zájezdu), aby omezili množství a váhu vlastních zavazadel na reálnou potřebu. Maximální hmotnost jednoho zavazadla nesmí přesáhnout 20 kg/os.
 6. Zákazník bere na vědomí, že CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické a jiné zvyklosti jednotlivých zemí, mnohdy odlišné od domácích zvyklostí a musí je respektovat stejně jako ostatní návštěvníci dané země.
 7. CK neovlivní ubytování v jednotlivých zařízeních. Poskytnuté pokoje se mohou svými jednotlivými vlastnostmi lišit jeden od druhého a jejich rozdělení mezi Zákazníky plně náležité zahraničnímu partnerovi CK. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v navštívených letoviscích nepanuje absolutní klid. K dovolené patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou být zdrojem hluku. Rovněž nelze vyloučit provádění stavebních činností, které mohou být zdrojem hluku a pachu.

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu.
 2. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CK, je povinen uhradit CK odstupné ve výši
  a) skutečných nákladů CK, odstoupil-li ve lhůtě více než sto dvacet (120) dní před zahájením zájezdu, nejméně však 1.500,- Kč,
  b) 25 % z Ceny zájezdu, odstoupil-li ve lhůtě mezi sto dvacátým (120) a devadesátým (90) dnem včetně před zahájením zájezdu,
  c) 50 % z Ceny Zájezdu, odstoupil-li ve lhůtě mezi osmdesátým devátým (89) a čtyřicátým pátým (45) dnem včetně před zahájením zájezdu,
  d) 75 % z Ceny Zájezdu, odstoupil-li ve lhůtě mezi čtyřicátým čtvrtým (44) a třicátým (30) dnem včetně před zahájením zájezdu,
  e) 100 % Ceny zájezdu, odstoupí-li ve lhůtě kratší než dvacet devět (29) dnů před zahájením zájezdu.
 3. Odstoupí-li od Smlouvy CK z důvodu porušení povinností Zákazníka, má CK nárok na odstupné ve výši stanovené dle předchozího odstavce.
 4. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy z mimořádně závažných a doložených důvodů (např. úmrtí osoby účastnící se zájezdu na základě Smlouvy, vážná nemoc, apod.) má nárok na úhradu 80 % z výše uvedeného odstupného za předpokladu, že si sjednal připojištění LAST/STANDARD/COMFORT/OPTIMAL/SPORT (viz pojištění). Toto se netýká odstupného při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě více než sedmdesát (70) dní před zahájením zájezdu, který není pojištěn.
 5. Pokud se Zákazník nedostaví či zmešká odjezd/odlet zájezdu, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení již zaplacené Ceny zájezdu.

 

XI. ZMĚNA SMLOUVY

 1. Nutí-li vnější okolnosti CK změnit podmínky zájezdu, navrhne Zákazníkovi změnu Smlouvy. Má-li být v důsledku změny Smlouvy změněna i Cena zájezdu, uvede CK v návrhu i výši nové ceny.
 2. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy navrhnutou ze strany CK v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, má právo od Smlouvy odstoupit bez jakékoli sankce. CK může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět (5) dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.

 

XII. POJIŠTĚNÍ

 1. CK je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., u pojišťovny ERV (Evropská cestovní pojišťovna).
 2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy. Zákazník potvrzuje svým podpisem na Závazné přihlášce, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.